Följ Rädda Barnen

Betänkandet av utredningen om barn i skyddat boende

Nyhet   •   Jan 18, 2018 22:40 CET

Igår överlämnades betänkandet av utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, (SOU 2017:112) till regeringen. Rädda Barnen har i korthet följande synpunkter på utredningen.

Rädda Barnen välkomnar den del av utredningen som avser ett förslag om att skyddat boende regleras i socialtjänstlagen och definieras juridiskt. Genom en sådan åtgärd tydliggörs insatsen, vilket förhoppningsvis ökar förutsebarheten kring barns möjligheter att få skydd och stöd under placeringstiden.

Därtill anser Rädda Barnen att lagregleringen är ett steg i rätt riktning för att få till en enhetlig kvalitetssäkring av placeringsformen.

Utredningen föreslår att särskilda utbildningsinsatser ska riktas till domstolar och familjerätter angående barns situation i skyddade boenden för att säkerställa att dessa barn är fredade från våld trots ett eventuellt beslut om umgänge.

Rädda Barnen anser att dessa utbildningsinsatser även måste ta sikte på de legala möjligheter som finns till att fatta beslut och döma kring alternativa umgängesformer. Rädda Barnen anser att ett sådant kompetenshöjande skapar bättre förutsättningar för att tillgodose barns rätt till säkerhet och trygghet i umgängessituationen.

Utöver detta anser Rädda Barnen att det behövs en mer utvecklad problematisering och diskussion kring den omständigheten att barnfamiljer många gånger drabbas av hemlöshet efter att en placering på skyddat boende har upphört.

Rädda Barnen anser därför att det är av yttersta vikt att de ansvariga aktörerna identifierar och följer konsekvenserna för barn på sikt och i de fall det är nödvändigt, fortsätter att ge insatser trots att placeringen har upphört. Rädda Barnen önskar även se en mer utvecklad diskussion kring hur det är tänkt att tillgången på skyddade boenden ska säkras för att undvika att barn placeras och flyttas mellan mer tillfälliga boendelösningar.

Därtill anser Rädda Barnen att utredningen saknar en analys kring det barnrättsliga perspektivet i förhållande till andra boendeformer. Utöver de nu berörda delarna kommer Rädda Barnen att ha ytterligare synpunkter på utredningen, dessa synpunkter kommer att redovisas vid det kommande remissförfarandet.