Följ Rädda Barnen

Våra synpunkter på ett sammanhållet mottagande

Nyhet   •   Jan 30, 2017 00:18 CET

Rädda Barnens yttrande över departementspromemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (Ds 2016:45).

Promemorian lämnar förslag till ändringar i lag om mottagande av asylsökande m.fl. och lag om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl. som innebär att den som ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löper ut inte ska återgå till mottagandesystemet hos Migrationsverket eller till en mer begränsad rätt till vård.

Det lämnas också förslag till ändringar i socialförsäkringsbalken och studiestödslagen. I promemorian lämnad också förslag till ändringar i LMA som innebär att EU-medborgare endast ska omfattas av lagen om det finns synnerliga skäl och att ett beslut om överföringar enligt Dublinförordningen ska anses som ett beslut om avvisningar eller utvisningar vid tillämpning av lagen.

Rädda Barnen har inget att anmärka vad gäller huvudförslaget i kapitel 4. Vad gäller kapitel 5 om EU-medborgare ser Rädda Barnen en risk att förslaget inte är förenligt med bland annat FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) vilket är anmärkningsvärt mot bakgrund av förslaget om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Rädda Barnen är mycket oroade över förslaget att utesluta asylsökande barn från rätt till boende och dagersättning enbart på grund av deras nationalitet. Vi ser att detta utgör diskriminering. Vi vill också påminna om att EU-medborgare har rätt att söka asyl i Sverige.

Läs hela remissvaret