Följ Rädda Barnen

Yttrande över utkast till lagrådsremissen Kroppsbesiktning

Nyhet   •   Feb 01, 2017 00:20 CET

I utkastet till lagrådsremissen föreslås att kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder ska få göras på den som skäligen misstänks för ett brott som kan ge fängelse, under förutsättning att den misstänktes ålder har betydelse för påföljden. Det kan handla om att avgöra om den misstänkte är straffmyndig, eller om att åldern annars kan ha betydelse för val av påföljd eller straffmätning.

Rädda Barnen tillstyrker förslagen i utkastet till lagrådsremiss men vill poängtera att oavsett varför eller när åldersbestämning görs, måste det göras med metoder som är träffsäkra och rättssäkra samt ske på ett sätt som gör att barnet känner sig delaktigt i processen och får komma till tals enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Förslaget syftar till att återställa rättsläget genom att formulera i lagtext den praxis som rådde innan Högsta domstolen i december 2016 underkände den tolkning som dittills gjorts av lagen Syftet är enligt utkastet inte att åstadkomma någon utvidgning av möjligheten att kroppsbesiktiga jämfört med tidigare praxis. Det slås också fast att beslut om kroppsbesiktning inte ska få fattas om det enbart har betydelse för frågan om utvisning, eftersom utvisning på grund av brott inte är en rättspåföljd. Rädda Barnen vill betona att samma principer som tidigare ska gälla kring legalitet, behov, ändamål och proportionalitet.

Rädda Barnen framhåller att förslagen inte får genomföras på bekostnad av barnets bästa enligt artikel 3 i Barnkonventionen eller på något sätt inskränka barnets rätt till delaktighet (artikel 12), trygghet och integritet (artikel 2). En medicinsk åldersbedömning ska ske med full respekt för den personliga värdigheten och integriteten och innebära ett så litet medicinskt ingrepp som möjligt.

Medicinska åldersbedömningar är inte hundraprocentiga. Det behövs nya, rättssäkra och tillförlitliga metoder för åldersbedömningar. Rädda Barnen anser att en medicinsk åldersbedömning kan vara en del av bedömningen av en persons ålder men måste kompletteras med en bedömning av till exempel dokumentation från hemlandet eller en bedömning av personens psykosociala utveckling.

Rädda Barnen betonar vikten av att den som utreder den misstänktes ålder använder sin möjlighet att begära in uppgifter från Socialtjänsten i de fall där det kan anses befogat för att bidra till utredningen. Det är viktigt att samtliga aktörer med insyn i barnets liv gör en bedömning i de fall den misstänkte ska anses ha passerat någon av de viktiga åldersgränserna 15 eller 18 år. Bedömningen bör även innehålla en "second opinion".

Läs hela remissvaret