Gå direkt till innehåll
Barn på flykt behöver starkare skydd, inte svagare

Nyhet -

Barn på flykt behöver starkare skydd, inte svagare

Imorgon röstar Sveriges riksdag om ytterligare begränsningar i utlänningslagen. Rädda Barnen vädjar därför till samtliga riksdagsledamöter att tänka ett varv till. Innan du röstar för ännu fler åtstramningar, tänk på de barn som riskerar att drabbas, både nu och i framtiden.

Vi lever i en orolig tid. I skuggan av alla de konflikter som pågår, både globalt och i Sverige, inskränks allt fler rättigheter. I Sverige presenteras det ena restriktiva förslaget efter det andra. Rättigheter, särskilt för människor på flykt, ska åtstramas så mycket som möjligt. Många av de förslag som regeringen har presenterat det senaste året riskerar att försämra möjligheterna till trygghet och skydd för barn. Samtidigt är regeringen tydlig med att man vill förbättra integrationen. Detta är en svårförenlig målkonflikt.

I propositionen som ligger på riksdagens bord föreslås lagändringar som innebär att villkoren för anhöriginvandring skärps samt att möjligheten att bevilja uppehållstillstånd av humanitära skäl begränsas.

Rädda Barnen har, i likhet med många andra remissinstanser, varit tydliga i sin kritik av de aktuella förslagen, då de innebär sämre förutsättningar för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Enligt UNHCR är över 114 miljoner människor på flykt, av dessa är ca 40 % barn. Samtidigt söker ett rekordlågt antal människor skydd i Sverige. Trots detta väljer regeringen att återigen strama åt Sveriges redan restriktiva utlänningslag.

Under de senaste åren har det skett många snabba omsvängningar och förändringar inom svensk migrationspolitik. Sedan det exceptionellt stora asylmottagandet 2015 har omfattande åtstramningar genomförts inom migrationsrättens område och Rädda Barnen har vid flertalet tillfällen framfört kritik mot många av de restriktiva lagändringarna. Både i Sverige och i Europa har vi sett ett allt större fokus på restriktiva åtgärder, krav och begränsningar för människor på flykt. Rädda Barnen är oroade över denna utveckling som på olika sätt leder till kränkningar av barns rättigheter.

FN:s barnkonvention är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Syftet med att göra barnkonventionen till lag var att stärka och synliggöra barns rättigheter. Tanken var också att barnkonventionen skulle påverka utvecklingen av såväl befintlig som ny lagstiftning. Trots Sveriges ambition att stärka barns rättigheter och omfattande kritik mot tidigare åtstramningar i utlänningslagen, presenterar regeringen nu ändringar som ytterligare undergräver och inskränker barns rättigheter.

Ett av förslagen i propositionen handlar om skärpta försörjningskrav för alternativt skyddsbehövande och kvotflyktingar, vilket skulle försvåra möjligheterna för dessa grupper att återförenas med sina familjer. Rätten till familjeåterförening är en grundläggande och livsviktig rättighet. Att få leva med sin familj är en avgörande faktor för att människor ska må bra, känna sig trygga och kunna etablera sig i ett nytt land efter en ofta påfrestande flykt.

Ett annat förslag är att återigen strama åt den humanitära grunden, så kallade ömmande omständigheter, vilket Rädda Barnen beklagar djupt. En sådan åtstramning skulle i stor utsträckning drabba barn, i synnerhet svårt sjuka barn och barn med stark anknytning till Sverige. Att barnkonventionen är svensk lag kräver att Sverige i större utsträckning måste säkerställa att principen om barnets bästa tydliggörs och respekteras, i såväl lagstiftning som praxis. Rädda Barnen anser att en snävare skrivning skulle innebära en väsentlig försämring av barns rättigheter, vilket skulle strida mot andan och syftet med barnkonventionen och motsäga Sveriges ambition om att stärka barns rättigheter.

Det är svårt att föreställa sig på vilket sätt dessa åtstramningar skulle förbättra integrationen. Att göra det svårare för barn att återförenas med sin familj eller försvåra möjligheterna till skydd för barn med allvarliga sjukdomar eller som levt stora delar av sitt liv i Sverige, innebär snarare en försämring av möjligheterna till en trygg och långsiktig integration.

Rädda Barnen vädjar därför till samtliga riksdagsledamöter att tänka ett varv till. Innan ni röstar imorgon, tänk på barnen, nu och i framtiden.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.