Gå direkt till innehåll
Barn ska inte bara ha rätt, barn ska äntligen också kunna få rätt!

Nyhet -

Barn ska inte bara ha rätt, barn ska äntligen också kunna få rätt!

Rädda Barnen svarar på remiss "Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen (SOU 2023:40)".

Rädda Barnen har svarat på remiss av utredningen Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter. Utredningen föreslår förändringar inom tre områden:

  • Sverige bör förbinda sig att följa det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en klagomekanism, vilket gör det möjligt för barn att föra fram klagomål till FN:s barnrättskommitté, när deras rättigheter kränkts och de inte har kunnat få upprättelse i Sverige.
  • En rad förändringar i svenska lagar och uppdrag till myndigheter för att stärka barns reella möjligheter att kunna föra fram klagomål och få upprättelse i Sverige när deras rättigheter kränks.
  • Att staten bör bidra, genom finansiering, till att barnrättsbyråer kan etableras inom civilsamhället, där oberoende barnombud ska kunna ge stöd till barn i kontakter med myndigheter.

Rädda Barnen ställer sig positiv till alla förslag som läggs fram i utredningen. Inom vissa områden för Rädda Barnen fram ytterligare argument för förslagen. Utredningen lämnar också en del bedömningar inom områden där ytterligare utredning kan behövas. Här delar Rädda Barnen vissa bedömningar, men anser inom andra områden att utredningen borde ha kunnat lämna skarpa förslag eller tydligare bedömningar. Detta gäller framför allt inom områdena skola och hälso- och sjukvård.

Rädda Barnen lyfter särskilt fram hur exemplariskt utredningen har involverat barn och unga i sitt arbete. Barn har fått lämna sina berättelser och dessa har tydligt tagits i beaktande i utredningens många förslag. Rädda Barnen är särskilt glad över hur utredningen lyfter fram barnens berättelser i betänkandet, och visar hur berättelserna ger extra tyngd åt dem förslag som läggs fram.

Rädda Barnen lägger särskilt vikt vid det första förslaget, att Sverige ska förbinda sig att följa tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en klagomekanism. Protokollet gör det möjligt för barn att föra fram klagomål, själva eller genom ett ombud, till FN:s barnrättskommitté när deras rättigheter kränkts och de inte kan få upprättelse i Sverige. Protokollet har funnits sedan 2011 och våra grannländer Danmark och Finland, tillsammans med 15 andra EU-länder, har redan förbundit sig att följa det. Sverige har också förbundit sig att följa liknande protokoll för fem andra FN-konventioner om mänskliga rättigheter.

Att förbinda sig att följa protokollet är en naturlig följd av att barnkonventionen har blivit lag. Den ger barn en sista garant för att kunna få rättighetskränkningar prövade, när landet inte har gjort så. Som utredningen visar är det svårt för barn idag att få upprättelse och även om vissa förändringar föreslås, så kommer det finnas områden eller särskilda grupper av barn där det fortfarande inte går att föra fram klagomål eller få upprättelse när rättigheterna kränks. Då är klagomöjligheten till FN en sista utväg.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.