Zva1hk9llb3o43v0yw6d

Inhumant att inte låta ungdomarna stanna

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 13:50 CEST

Svenska Kyrkan och Rädda Barnen i gemensamt uttalande om nytt lagförslag för att göra det möjligt för ensamkommande att stanna i Sverige.

Media no image

Rädda Barnen kommenterar: ogrundat resonemang om Barnkonventionen

Nyheter   •   Apr 12, 2018 20:46 CEST

Moderaternas gruppledare, Tobias Billström har i dagarna gått ut och meddelat att Moderaterna inte ställer sig bakom förslaget om att göra Barnkonventionen till lag. Bland de uppgivna skälen nämns bland annat att en inkorporering skulle innebära att islamsk rätt introduceras i den svenska lagstiftningen genom begreppet kafalah, som nämns i artikel 20. Rädda Barnen anser att Moderaterna för ett ogrundat resonemang i frågan. Skälen till detta är följande:

 • Det är svensk och inte islamsk rätt som tillämpas i Sverige. En inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning medför inte någon förändring i denna fråga.
 • Till bemötande av Moderaternas påstående om att en inkorporering kommer att medföra att svenska domstolar blir tvungna att tolka islamsk rätt, måste följande anföras. Tolkningen av konventionen måste ske utifrån svensk kontext och svenska förhållanden. Därtill är konventionens artiklar utformade på ett sätt som medför att staten själv kan gå in och göra lämplighetsbedömningar kring vilka åtgärder som faktiskt behöver vidtas.
 • Vidare vill Rädda Barnen särskilt lyfta den aspekten att konventionen ska ses som odelbar där artiklarna är beroende av varandra. Tanken är därför inte att artikel 20 i konventionen ska läsas och tolkas separat. Samtliga artiklar ska läsas tillsammans med de fyra grundläggande principerna i artikel 2, 3 och 6 och 12. I praktiken medför detta att beslut i enlighet med artikel 20 ändå måste beakta rätten till barnets bästa, artikel 3 och icke-diskriminering, artikel 2.
 • Vidare är det även av vikt att lyfta den aspekten att det vid en normkonflikt mellan två lagar inte sällan leder till utfallet att speciallag har företräde framför allmänt hållen lag. Socialtjänstlagens bestämmelser om vad som gäller vid barns rätt till vård utanför det egna hemmet, kommer därför i många fall äga företräde framför Barnkonventionens mer allmänt hållna artiklar.

  Med anledning av ovanstående är Rädda Barnen högst övertygade om att en inkorporering av Barnkonventionen tillsammans med en fortsatt transformering och kunskapslyft är rätt väg att gå för att göra verklig förändring för barns rättigheter.

Rädda Barnens kommentar till Moderaternas ställningstagande kring Barnkonventionen som lag.

Läs vidare »
Zva1hk9llb3o43v0yw6d

Barnkonventionen som lag: Rädda Barnen välkomnar skarpt förslag från regeringen

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 13:57 CET

Rädda Barnen kommenterar beskedet från barnministern om att regeringen lägger fram proposition om barnkonvention som lag.

Media no image

Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Nyheter   •   Mar 14, 2018 00:28 CET

Enligt departementspromemorian S2017/06357/FST föreslås att efterlevandestöd inte ska få lämnas för längre tid tillbaka än sex månader före ansökningsmånaden. Rädda Barnen avstyrker förslaget.

Idag får efterlevandestöd lämnas för upp till två år före ansökningsmånaden. När reglerna om retroaktivitet för efterlevandestöd ändras på så sätt att ersättning endast kan lämnas sex månader före ansökningsmånaden, berörs barn som behöver ansöka om efterlevandestöd. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Rädda Barnen anser:

Just för att det är en avgränsad men särskilt utsatt grupp förefaller förändringen oproportionerlig i avvägningen mellan negativ konsekvens för det enskilda barnet och positiv konsekvens för samhället i stort.

Arbetsgruppen skriver i promemorian att Socialtjänsten "ofta" ordnat omsorg och försörjning. Rädda Barnen anser detta vara en svepande slutsats, som vi gärna skulle vilja se en mer utvecklad analys av. Det som måste vara styrande är behovet av retroaktivt bistånd för de grupper av barn som berörs enligt promemorian.

Rädda Barnen kan generellt inte se att förändringen går i linje med Barnkonventionen artikel 3 om barnets bästa, De brister förslagets barnkonsekvensanalys uppvisar är bekymmersamma och svårförenliga med regeringens ambition att göra Barnkonventionen till svensk lag.

Läs hela remissvaret

Enligt departementspromemorian S2017/06357/FST föreslås att efterlevandestöd inte ska få lämnas för längre tid tillbaka än sex månader före ansökningsmånaden. Rädda Barnen avstyrker förslaget.

Läs vidare »
Media no image

Remiss av Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap SOU 2017:96

Nyheter   •   Mar 14, 2018 00:28 CET

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utredningen ” Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96).”. Bakgrunden till regeringens förslag är att barn som kommit till Sverige har kunnat anses som gifta.
Rädda Barnen är i stora delar positiva till förslaget men vill framföra följande:

Migrationsverket identifierade redan förra året 132 gifta barn i Sverige (129 av barnen var flickor), men mörkertalet tros vara än större. Flera av barnen har efter att de kom till Sverige och sökt asyl fortsatt fått bo med sin make/maka. Enligt uppgifter från UNICEF har mer än 700 miljoner kvinnor i världen ingått äktenskap som barn. Genom Rädda Barnens egen rapport, Barndom i krigets skugga, vet vi dessutom att andelen barnäktenskap ökar markant i samband med flykt. Regeringen tillsatte utredningen för att kunna säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskapUtredningen föreslår att regler för erkännande av utländska äktenskap som ingåtts av barn utan tidigare anknytning till Sverige skärps och att barn i Sverige, oavsett medborgarskap, får samma skydd mot barnäktenskap. Utländska barnäktenskap, där ingen av parterna har anknytning till Sverige, ska inte erkännas om någon av parterna var under 18 år när någon av dem kom till Sverige. Allt detta är vi mycket positiva till då det stärker barnets rättigheter.

Rädda Barnen är dock negativa till att det föreslås att vissa utländska äktenskap för EU-medborgare ska kunna undantas från hindret mot barnäktenskap. Vi anser att om undantag ges för vissa barn strider detta mot principen om icke-diskriminering i Barnkonventionen.

Vi ser det som ett hyckleri att utredningen på ena sidan understryker vikten av att alla barn ska behandlas lika, till att sedan på nästa sida bevilja undantag för barn inom EU. Barns rätt att skyddas från äktenskap bör stå över den fria rörligheten i EU. Därför anser Rädda Barnen att det inte bör finnas möjlighet till undantag från hindret mot barnäktenskap.

Sverige har en möjlighet att säkra och trygga alla barns rätt att vara barn, men riskerar nu att sätta den fria rörligheten i EU över barnets rättigheter – detta är förkastligt. Vi hoppas att den svenska regeringen lyssnar på oss, och en rad andra remissinstanser, och en gång för alla säkerställer att alla barn skyddas mot barnäktenskap.

Läs hela remissvaret

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utredningen ” Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap (SOU 2017:96).”. Bakgrunden till regeringens förslag är att barn som kommit till Sverige har kunnat anses som gifta. Rädda Barnen är i stora delar positiva till förslaget men vill framföra följande:

Läs vidare »
Ev7ukp0vsyd2mn56p4vv

Ny rapport från Rädda Barnen: Nästan 50 procent fler döda i Syrien – barnen drabbas hårdast

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 23:00 CET

En ny rapport från Rädda Barnen visar en fasansfull verklighet för barn i Syrien. Det är tydligt att de så kallade nedtrappningszonerna (som infördes 2017) misslyckats med att göra tillvaron mer säker och trygg för barn och föräldrar i Syrien. Sedan mitten av 2017 dödas minst 37 civila varje dag - en ökning med 45 procent sedan mitten av förra året.

Media no image

Rädda Barnen välkomnar Lena Hallengren som ny barnminister

Nyheter   •   Mar 08, 2018 22:42 CET

Rädda Barnen kommenterar dagens besked att Lena Hallengren blir ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

- Rädda Barnen har stora förhoppningar på ett gott samarbete med Lena Hallengren. Regeringens ambition att göra barnkonventionen till svensk lag förpliktar. Det innebär att när beslut ska fattas i regeringen ska barnets bästa väga tungt i förhållande till andra politiska mål. Här har regeringen ett större arbete att göra, allt ifrån diskussioner kring neddragningar på LSS till situationen för barn på flykt, säger Elisabeth Dahlin.

- En barnminister måste våga ge röst och stöd till de svagaste och mest utsatta barnen i samhället, säger Elisabeth Dahlin.

Rädda Barnen gratulerar därtill Åsa Regnér till sitt nya uppdrag som till assisterande generalsekreterare för FN och vice chef för UN Women.

Rädda Barnen kommenterar dagens besked att Lena Hallengren blir ny barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Läs vidare »
Media no image

Rädda Barnen yttrar sig om ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 05:30 CET

Rädda Barnen har fått möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Remissen rör de ensamkommande barn i Sverige som hunnit bli vuxna på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. I utkastet föreslås att denna grupp ska ges en ny chans till uppehållstillstånd.

Rädda Barnen anser att avsikten med förslaget är god, men har flera invändningar och kommentarer.

- Vi ser framförallt att förslaget på flera sätt inte utgår från barnets bästa. Detta är anmärkningsvärt då det rör sig om en utsatt grupp som drabbats av långa handläggningstider, fallit offer för rättsosäkra åldersbedömningar samt ofta lider av psykisk ohälsa, menar Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen.

Här följer ett sammandrag av Rädda Barnens yttrande:

 • Rädda Barnen är kritisk till att förslaget inte gäller de ensamkommande som sökte asyl efter den 24 november 2015. Enbart i december 2015 sökte 3 217 ensamkommande barn asyl i Sverige. Oaktat om man har sökt innan eller efter den 24 november, har väntan varit orimligt lång för ett stort antal av de ensamkommande barnen.
 • Rädda Barnen motsätter sig starkt att utvisningarna kommer att fortsätta, tills lagen börjar gälla 1 juni 2018. Alla som sökte asyl senast den 24 november 2015 kommer sannolikt att ha fått beslut om uppehållstillstånd när lagen träder i kraft. Det vore därför rimligt att regeringen fattar beslut om att de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna, inte ska tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka enligt de nya gymnasiereglerna.
 • De flesta ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige 2015 kommer från Afghanistan. Rädda Barnen anser att utvisningar av barn till Afghanistan riskerar att strida mot mänskliga rättigheter.
 • Rädda Barnen anser inte att förslaget i dess nuvarande form kan anses integrationsfrämjande. Tidsbegränsade uppehållstillstånd sätter en stor press på de barn och ungdomar som berörs. Detsamma gäller det faktum att man efter avslutad utbildning endast har sex månader på sig att uppfylla försörjningskravet som krävs för permanent uppehållstillstånd. Som en jämförelse tar det mer än nio år för hälften av alla nyanlända att komma ut i arbetslivet. Det finns därför anledning att se över de snäva tidsramar som föreslås och justera dessa. Inte minst för att undvika att ungdomarna utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.
 • Rädda Barnen tycker att lagförslaget är onödigt komplicerat och menar att det behövs ett antal klargöranden. Det gäller bland annat vilka krav som ska ställas när det gäller styrkande av identitet som gäller för uppehållstillstånd. Ålder räknas dessutom som en del av identiteten och många ensamkommande barn har svårt att styrka eller ens göra denna sannolik, vilket påverkar den totala bedömningen av ett ärende.
 • Det råder även oklarhet avseende vem som har ansvar för boende efter beviljande av uppehållstillstånd för studier, eftersom personerna det gäller inte omfattas av bosättningslagen. Många av dem har, efter att ha fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder, flyttat till något av Migrationsverkets anläggningsboenden. Det framgår inte av förslaget hur fördelningen av ungdomarna ska gå till, eller i vilka fall en kommun ska anses ha ansvar för en ungdom som vistas där och fått uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna.
 • Rädda Barnen konstaterar också att även om intentionen är att ge fler unga möjlighet till uppehållstillstånd, så handlar det fortsatt om tillfälliga uppehållstillstånd.
 • Vi noterar också att remissen saknar en barnkonsekvensanalys. Motiveringen till detta är att gruppen som genom förslaget får en ny möjlighet till uppehållstillstånd, kommer att vara vuxna vid prövningen. Därför saknas behov att analysera åtgärden, utifrån de rättigheter som barn har enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Man har alltså valt att inte utgå från principer för barnets bästa.


Rädda Barnen hoppas nu att yttrandet kommer att tas i beaktande, inför att den nya lagen träder i kraft.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Följ oss på:

Twitter

Facebook

Bloggen - Barnrättskämpe

Youtube

Rädda Barnen har fått möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Remissen rör de ensamkommande barn i Sverige som hunnit bli vuxna på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider. I utkastet föreslås att denna grupp ska ges en ny chans till uppehållstillstånd.

Läs vidare »
Media no image

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Nyheter   •   Feb 20, 2018 00:27 CET

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Bakgrunden till regeringens förslag är att de som kom till Sverige som ensamkommande barn, men som på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider i deras ärenden hunnit bli vuxna under asylprocessen ska ges en ny chans till uppehållstillstånd.

Rädda Barnen anser att avsikten med förslaget är god, men vill framföra följande:

Rädda Barnen är kritiska till att förslaget inte gäller de ensamkommande som sökte asyl efter den 24 november 2015. Enbart i december 2015 sökte 3 217 ensamkommande barn asyl i Sverige. Oaktat om man har sökt innan eller efter den 24 november har väntan varit orimligt lång för ett stort antal av barnen och vi anser att även de som kom till Sverige efter ovan nämnda datum ska omfattas av förslaget.

Rädda Barnen motsätter sig starkt att utvisningarna kommer att fortsätta tills lagen börjar gälla 1 juni 2018. Eftersom alla som sökte asyl senast den 24 november 2015 sannolikt kommer att ha fått beslut om uppehållstillstånd när lagen träder i kraft, vore det rimligt att regeringen fattar beslut om att de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte ska tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka enligt de nya gymnasiereglerna. De flesta ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige 2015 kommer från Afghanistan. Rädda Barnen anser att utvisningar av barn till Afghanistan riskerar att strida mot mänskliga rättigheter.

Rädda Barnen anser inte att förslaget i dess nuvarande form kan anses integrationsfrämjande. Tidsbegränsade uppehållstillstånd sätter en stor press på de barn och ungdomar som berörs. Detsamma gäller det faktum att man efter avslutad utbildning endast har sex månader på sig att uppfylla försörjningskravet som krävs för permanent uppehållstillstånd. Som en jämförelse tar det mer än nio år för hälften av alla nyanlända att komma ut i arbetslivet. Det finns därför anledning att se över de snäva tidsramar som föreslås och justera dessa, inte minst för att söka undvika att ungdomarna utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Rädda Barnen tycker att lagförslaget är onödigt komplicerat och menar att det behövs ett antal klargöranden. Det gäller bland annat vilka krav som ska ställas när det gäller styrkande av identitet som gäller för uppehållstillstånd. Ålder räknas dessutom som en del av identiteten och många ensamkommande barn har svårt att styrka eller ens göra denna sannolik, vilket påverkar den totala bedömningen av ett ärende. Det råder även oklarhet avseende vem som har ansvar för boende efter beviljande av uppehållstillstånd för studier, eftersom personerna det gäller inte omfattas av bosättningslagen. Många av dem har, efter att ha fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder, flyttat till något av Migrationsverkets anläggningsboenden. Det framgår inte av förslaget hur fördelningen av ungdomarna ska gå till eller i vilka fall en kommun ska anses ha ansvar för en ungdom som vistas där och fått uppehållstillstånd enligt de nya bestämmelserna.

Hela remissvaret

Rädda Barnen har fått tillfälle att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Ny möjlighet till uppehållstillstånd”. Bakgrunden till regeringens förslag är att de som kom till Sverige som ensamkommande barn, men som på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider i deras ärenden hunnit bli vuxna under asylprocessen ska ges en ny chans till uppehållstillstånd.

Läs vidare »
Ss5tubi8aizfxtycn59s

Kriget mot barnen: var sjätte drabbas av krig och väpnade konflikter

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 06:01 CET

Var sjätte barn drabbas av krig och väpnade konflikter. Ny rapport från Rädda Barnen visar att barns utsatthet är större än någon gång under de senaste 20 åren.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • carl.lagerqvist@rb.se
 • 073-355 34 33
Ny presschef sedan december 2017.

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • spannegwcm.thorngrxden@rb.foonse
 • 072-357 67 56

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.