Rädda Barnens ställningstagande för utländska barn i syriska läger

Nyheter   •   Feb 20, 2019 23:56 CET

 • Minst 2500 barn som inte har syriskt medborgarskap vistas i läger i nordöstra Syrien. De här barnen är oskyldiga offer i en mångårig och brutal konflikt. Berörda stater måste ta ansvar för sina respektive medborgare. Det betyder att Sverige behöver säkerställa att svenska barn, deras mödrar och i förekommande fall fäder, får det konsulära stöd som krävs för att de utan risk för sina liv ska kunna ta sig till Sverige.
 • Många av dessa barn lever med sina mödrar i lägren. Det finns också barn som är utan föräldrar samt barn som själva är mödrar.
 • Barn har individuella rättigheter och Sverige som stat är ansvarig för att tillförsäkra dessa barn sina rättigheter, oavsett föräldrarnas agerande. Även om en förälder misstänks för att ha sympatiserat med eller stridit för terrororganisationen IS.
 • Precis som miljontals syriska barn har många av dessa barn drabbats av och uthärdat konflikt och akuta umbäranden. De flesta av dem har levt nära terrororganisationen IS brutala förtryck.
 • Givet situationen i nordöstra Syrien behöver deras skydd säkerställas och de behöver professionell hjälp för att kunna återhämta sig från det de gått igenom och få ett normalt liv. Rehabilitering kan inte ske i läger mitt i en mycket instabil krigszon. Det internationella samfundet och enskilda stater måste agera, nu.
 • Rädda Barnen-organisationer globalt uppmanar berörda stater att se till så att dessa barn kan återvända till sina hemländer på ett riskfritt sätt.
 • Svenska Rädda Barnen anser att den svenska regeringen ska agera på samma sätt som andra EU-stater och ge barnen och deras vårdnadshavare förutsättningar att återvända hem.
 • Rädda Barnen anser att terrorister och krigsförbrytare ska ställas inför rätta i enlighet med den internationella rättsordningen.
 • Rädda Barnen anser att Sverige och det internationella samfundet ska göra allt i sin makt för att skydda samtliga barn drabbade av kriget i Syrien.

”I den pågående debatten om hur Sverige ska hantera medborgare med förmodad koppling till terrororganisationen IS, riskerar de svenska barnen att falla offer ännu en gång. Efter att ha överlevt kriget och det extrema våldet under IS, kommer barnen också att drabbas av en paralyserad byråkrati som betraktar dem som säkerhetsrisker? ” säger Ola Mattsson, Sverigechef Rädda Barnen

https://www.savethechildren.net/article/more-2500-foreign-children-are-living-camps-north-east-syria

Rädda Barnens ställningstagande för utländska barn i syriska läger

Läs vidare »

Kommentar från Rädda Barnen om det arv som vi emottog i december 2018

Nyheter   •   Feb 18, 2019 16:15 CET

Vi kan intyga att vi fick ett arv som betalades ut till oss den 27 december 2018. I arvet ingick aktier till ett värde av 3,5 miljoner kronor i Lundin Petroleum. Enligt vår policy säljer vi av ärvda aktieinnehav inom 1-3 månader, vilket vi även kommer att göra i detta fall. Pengarna från försäljningen kommer att gå till vårt arbete för barn.

Vår generella inställning är att vi tar avstånd från alla typer av folkrättsbrott, samt att alla misstankar om brott mot folkrätt ska utredas och förövare ska ställas till svars.

Kommentar från Rädda Barnen om vår policy kring det arv som vi emottog i december 2018.

Läs vidare »

Rädda Barnen lanserar ny rapport: Nästan 1 av 5 barn lever i krigszon

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 00:01 CET

Rädda Barnen lanserar rapporten "Stop the war on Children" om barn som lever i krig och hur de kan skyddas.

Kommentar till utrikesdeklarationen: Skjut fram barnens positioner och stoppa vapenexporten till Jemen!

Nyheter   •   Feb 13, 2019 13:31 CET

Rädda Barnen har tagit del av utrikesdeklarationen och noterat att barnen inte nämns.

Rädda Barnen kommenterar Folhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige”

Nyheter   •   Jan 25, 2019 20:49 CET

Folkhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige” bekräftar den bild Rädda Barnen sedan länge sett. Barn i socioekonomisk utsatthet löper en avsevärt större risk att drabbas av olika former av psykisk ohälsa än andra barn i Sverige. Liksom vi belyst i rapporten ”En plats att kalla hemma” visar Folkhälsomyndigheten att osäkra boendeförhållanden är en riskfaktor.[1]

- Folkhälsomyndigheten lyfter även diskriminering som en faktor som påverkar den psykiska ohälsan negativt. Detta är en fråga som är angelägen för många av de barn och unga Rädda Barnen möter, säger Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen

Väl så viktigt i detta sammanhang, är förslaget i Kommissionen för jämlik hälsas slutbetänkande: Att återupprätta träffsäkerheten i den sociala familjepolitiken.[2] Rädda Barnen delar denna analys. Folkhälsomyndigheten pekar även på förbättringar mot en ökad jämlikhet i skolan, som en viktig väg framåt för att minska den psykiska ohälsan bland barn. I rapporten "Hellre rik och frisk" som Rädda Barnen bidragit till, konstateras att även det omvända förhållandet gäller: Barn som drabbas av ohälsa och blir inskrivna på sjukhus någon gång under barndomen löper större risk att drabbas av socioekonomisk utsatthet som unga vuxna.[3]

[1]T. Samzelius En plats att kalla hemma- barnfamiljer i bostadskrisens skugga s 80

[2]SOU 2017: 47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa s 163

[3] E. Mörk et al. Hellre rik och frisk - Om familjebakgrund och barns hälsa s 13

Folkhälsomyndighetens nya rapport ”Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige” bekräftar den bild Rädda Barnen sedan länge sett. Barn i socioekonomisk utsatthet löper en avsevärt större risk att drabbas av olika former av psykisk ohälsa än andra barn i Sverige.

Läs vidare »

Rädda Barnens kommentar till regeringsdeklarationen 2019

Nyheter   •   Jan 21, 2019 13:14 CET

I dag den 21 januari presenterade statsminister Stefan Löfven regeringsdeklarationen.

- Rädda Barnen är positiva till att rätten till familjeåterförening utökas till alternativt skyddsbehövande. Det är en fråga som vi har drivit hårt de senaste åren och som har en stor effekt på barnfamiljers psykiska hälsa och integrationsmöjligheter, säger Ola Mattsson, chef för Sverigeprogrammet på Rädda Barnen.

- Samtidigt ser vi att det är mycket olyckligt att den tillfälliga lagen förlängs, säger Ola Mattsson.

Från och med den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning.

- För att barnkonventionen som lag ska få genomslag krävs utbildningssatsningar för människor som arbetar i barnnära verksamhet, där ser vi att det saknas initiativ till finansiering i dagens deklaration, säger Ola Mattsson.

Rädda Barnen konstaterar också att det är positivt att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn tas bort och att stödet till barn som lever med våld i en nära relation stärks.

Statsministern lyfte även Sveriges utrikes- och utvecklingspolitik. Rädda Barnen är positivt inställda till att enprocentmålet upprätthålls samt att jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska fortsätta vara en självklar delav en svensk global utvecklingspolitik.

Rädda Barnen välkomnar att regeringen markerar att de som begår brott mot mänskligheten ska hållas till svars i Myanmar och att den fruktansvärda humanitära situationen i Syrien och Jemen lyfts av statsministern. Jemens barn lever i världens värsta humanitära katastrofer.

-Vår personal på plats ser barnens lidande varje dag och konflikten i Jemen måste få ett slut. Att Sverige inte ska fortsätta exportera vapen till de som krigar i Jemen är för oss en självklarhet. Vi kommer noga följa upp att den principiella hållning som finns med i överenskommelsen med de andra partierna så att den leder till att krigsmaterielexport till de krigförande parterna verkligen upphör, säger Lena Ingelstam, chef för Internationella programmet på Rädda Barnen.

I dag växer 357 miljoner barn upp i ett konfliktområde enligt en rapport från Rädda Barnen 2018 (”War on Children”).

- Vi vet att barn i väpnade konflikter och barn som är på flykt är extra utsatta och sårbara. Vår förhoppning är att en kommande utrikesdeklaration lyfter ett tydligare barnperspektiv i utrikespolitiken än vad som kom fram i regeringsförklaringen, avslutar Lena Ingelstam.

I dag den 21 januari presenterade statsminister Stefan Löfven regeringsdeklarationen 2019 och Rädda Barnen ger en kommentar utifrån ett barnrättsperspektiv.

Läs vidare »

Rädda Barnen kommenterar LSS-utredningen

Nyheter   •   Jan 11, 2019 16:31 CET

Idag offentliggjorde Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ett utkast till en sakpolitisk överenskommelse. I denna föreslås bland annat att en ytterligare utredning avseende LSS tillsätts. Utifrån de oklarheter som finns i den utredning som presenterades igår, SOU 2018:88, välkomnar Rädda Barnen förslaget om en ytterligare utredning.

Ur ett barnrättsperspektiv vill vi uttrycka en stark oro kring utredningens förslag om att det ska ske en ansvarsförflyttning från stat till kommun rörande insatsen personlig assistans. Vi anser att en lösning där berörda familjer måste ansöka om insatsen till kommunen istället för Försäkringskassan riskerar att leda till att barn inte får likvärdig tillgång till stöd och hjälp och att det i förlängningen leder till att vissa barn diskrimineras. Det skulle även strida mot Barnkonventionen som förbinder Sverige till att ge barn med funktionshinder rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och en rätt att delta i samhället på lika villkor.

”Redan idag ser vi att Sveriges kommuner har svårigheter att tillgodose barns rättigheter, inom exempelvis den sociala barnavården, på ett rättssäkert och likvärdigt sätt. Att i detta läge lägga ytterligare ansvar på kommunerna ser vi som oansvarigt”, säger Rädda Barnens Sverigechef Ola Mattsson.

Rädda Barnes befarar att ansvarsförflyttningen leder till att de som ansökt om insatsen får ett minskat stöd. Detta skulle även innebära ytterligare svårigheter för de barn som redan idag lever i andra former av utsatthet, utöver sitt funktionshinder.

Rädda Barnen är även mycket kritiska till bristen på barns medverkan och inflytande i LSS-utredningen. Att i verklig mening bjuda in barn till delaktighet borde vara en självklar förutsättning för att finna adekvata lösningar för barn.

Idag offentliggjorde Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet ett utkast till en sakpolitisk överenskommelse. I denna föreslås bland annat att en ytterligare utredning avseende LSS tillsätts. Utifrån de oklarheter som finns i den utredning som presenterades igår, SOU 2018:88, välkomnar Rädda Barnen förslaget om en ytterligare utredning.

Läs vidare »

Kommentar från Rädda Barnen med anledning av bilderna på en vakt i Kista galleria som gör ett ingripande mot ett barn

Nyheter   •   Jan 09, 2019 20:08 CET

Vi har sett bilderna som cirkulerar i sociala medier. Ordningsvaktens beteende är oacceptabelt oavsett vad som var anledningen till att denne behövde ingripa. Vår bedömning är att det är frågan om barnmisshandel.

Vi har tidigare kritiserat liknande händelser, och det är förvånade att vaktbolag fortsatt tycks sakna tillräcklig utbildning för hur man ska bemöta barn.

I de aktuella klippen beter sig vakterna som om det är en vuxen person de omhändertar. Det är direkt skadligt, och både polis och väktare måste ha andra verktyg att använda när barn är föremål för deras agerande. Ett sådan våldssituation kan leda till fysiska och psykiska skador hos ett barn. På lång sikt kan det även ge minskat förtroende för vuxna och rättssamhället/samhället.

I situationer som kan bli aggressiva finns det beteenden som minskar respektive ökar risken för att situationen eskalerar. Ordningsvakter bör använda beteenden som minskar risken för att situationen trappas upp, eller att någon kommer till skada. Övergripande handlar det om att förmedla lugn och trygghet. För att kunna agera på ett sådant sätt behöver ordningsvakter tydliga rutiner och regler om vad som gäller och hur de bör agera, samt utbildning och träning i att efterleva rutinerna.

Detta är naturligtvis extra viktigt när det handlar om barn eller andra personer som är extra sårbara. Därför behöver ordningsvakter kunskap om barns rättigheter. Barn har rätt att inte utsättas för våld enligt barnkonventionen. De har också rätt till ett respektfullt bemötande, till att yttra sig och bli lyssnade på, samt att deras bästa ska komma i första rummet vid alla åtgärder som rör dem.

Kunskap om barnkonventionen ingår sedan ett par år tillbaka i ordningsvakters grundutbildning. Men frågan är om detta har slagit igenom fullt ut, eller om utbildningen är tillräckligt bra?

Rädda Barnen föreslår att:

- Ordningsvakters utbildning, och dess implementering, utvärderas och eventuellt förändras.

- Beslutsfattare överväger ett rapporteringssystem där ordningsvakters ingripanden mot barn dokumenteras och kontinuerligt följs upp.


Ola Mattsson
Sverigechef Rädda Barnen

Länk till Sveriges Radios inslag om händelsen:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7128215

Rädda Barnen har tagit del av bilderna som cirkulerar i sociala medier. Vi anser att ordningsvaktens beteende är oacceptabelt, oavsett vad som var anledningen till att denne behövde ingripa. Vår bedömning är att det är frågan om barnmisshandel.

Läs vidare »

Nu släpper Rädda Barnen Safe Place – en flerspråkig app till barn och unga som upplevt trauma

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 13:35 CET

Rädda Barnen är stolta över att presentera Safe Place, en app för barn och ungdomar som lider av konsekvenserna av traumatiska upplevelser.

Ny rapport från Rädda Barnen: En tredjedel av de brottsutsatta barnen får vänta för länge

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 01:00 CET

För att granska polis och åklagarkammares handläggningstider, har Rädda Barnen sedan 2010 tagit fram rapporten ”Brott mot barn” Årets rapport visar att den smärre minskningen som man tidigare kunnat se, har avstannat helt.

Bilder & Videor 9 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Tf presschef
 • anlknedg.teohotzrnohgrxxenle@rbrb.zasehc
 • 072-357 67 56

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.