Följ Rädda Barnen

Förslaget om barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande

Nyhet   •   Dec 18, 2017 21:34 CET

Regeringen har haft i uppdrag att analysera hur svensk rätt förhåller sig till EU:s barnrättsdirektiv och föreslå de förändringar som är nödvändiga för att genomföra direktivet i svensk rätt. (SOU 2017:68).

Regeringen har bland annat kommit till slutsatsen att informationsskyldigheten till de barn som är misstänkta och tilltalade för brott behöver kompletteras. Därtill har det föreslagits en effektivisering av reglerna avseende avvisning av olämpliga försvarare, samt en ändring av häkteslagen som innebär en möjlighet för frihetsberövade som fyller 18 år att fortsatt vistas med andra barn.

Rädda Barnen välkomnar alla typer av lagstiftningsåtgärder som kan stärka rättssäkerheten för barn. Trots detta saknar Rädda Barnen en problematisering i vissa delfrågor som rör informationsskyldigheten och avvisning av olämpliga försvarare.

Läs hela remissvaret