Följ Rädda Barnen

”NÄSTA STEG på vägen mot en mer jämlik hälsa"

Nyhet   •   Dec 18, 2017 21:39 CET

Rädda Barnen har med fokus på barnperspektivet yttrat sig om slutbetänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (Sou 2017:47), Rädda Barnen gläder sig åt att betänkandet redogör för en helhetssyn på folkhälsa, men skulle önska större konkretion i förslagen på lösningar.

Regeringen har lämnat ett slutbetänkande med förslag som ska bidra till att hälsoklyftorna i Sverige minskar. Rädda Barnen välkomnar slutbetänkandets ambitiösa visioner på området jämlik hälsa, och ser att den går i samklang med avgörande mål Agenda 2030 och EU:s sociala pelare. Däremot skulle Rädda Barnen gärna se en ännu tydligare förankring i Barnkonventionen.

Det gläder oss att se att kommissionen nu på allvar tar ett helhetsgrepp på frågan om folkhälsa och tidiga livsvillkor för barn och unga. Vi anser att det är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete med införandet av Barnkonventionen som lag.

Detta slutbetänkandes erkännande av komplexiteten i folkhälsoarbetet är grundläggande och avgörande, men långt ifrån tillräcklig för att komma tillrätta med den ojämlikhet i uppväxtvillkor och förutsättningar för en god hälsa bland barn som lever i Sverige.

Rädda Barnen efterlyser konkretion och större tydlighet i vilka åtgärder för hur en jämlik hälsa ska uppnås. Rädda Barnen vill särskilt framhålla vikten av regelmässiga barnkonsekvensanalyser inom hela folkhälsoområdet, i synnerhet inom barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringsområdet.

Rädda Barnen ser hur stuprörstänkande förhindrar ett fokus på barnperspektiv i folkhälsoarbetet. Ur alla perspektiv såväl geografiska, sektoriella som ur organisatoriska och administrativa, ser vi hur barnets bästa och barnets rättigheter får stryka på foten p.g.a. brist på helhetssyn och målfokus.

Rädda Barnen anser vidare att Regeringen bör överväga ett mer utvecklat stöd för att civilsamhälle, kommuner och näringsliv ska kunna utveckla gemensamma effektstyrda plattformar för samverkan, när det kommer till att förbättra situationen för de mest utsatta.

Läs hela remissvaret