Följ Rädda Barnen

Rädda Barnen: svår situation för bostadslösa barnfamiljer - dags för handling

Nyhet   •   Maj 08, 2018 17:20 CEST

Idag presenteras utredningen ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” av regeringens utredare Hanna Wiik. Bland annat konstateras att det krävs gemensam handling av både staten och landets kommuner för att hjälpa grupper som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden, inte minst barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. Utredningen efterfrågar en tydlig ansvarsfördelning.

Rädda Barnen välkomnar utredningens slutsatser. Vi har länge uppmärksammat att situationen för barnfamiljer som står långt ifrån eller är nya på bostadsmarknaden är oerhört ansträngd. Tydligheten i ansvar är något som Rädda Barnen länge efterfrågat. Vi ser det som en förutsättning för att kommunerna ska kunna garantera även barn som lever i ekonomisk utsatthet, rätt till en skälig boendesituation.

Socialtjänsten ägnar i dag stora resurser åt att lösa bostadsproblem på individnivå istället för på en samhällelig nivå. Med utredningens förslag på tydliga samverkansformer och statlig medfinansiering ser vi en riktning och en viljeyttring från regeringens sida som vi välkomnar. Men vi har en lång väg att gå innan de Sverige går från dagens 15000 barn (enligt Socialstyrelsen uppskattning) i osäkra boendeförhållanden ner till 0.

Idag ser Rädda Barnen att kommuner i olika delar av landet har en väldigt olika lägstanivå gällande en skälig boendestandard för barn. Rädda Barnen har i sin rapport ”En plats att kalla hemma” mött barn som bor i åratal i tillfälliga boenden såsom på hotell och vandrarhem, där det finns mycket små möjligheter till goda uppväxtvillkor. Att bo extremt trångt, att flytta ofta och att trängas ihop med människor med långvariga psykosociala problem, påverkar barns rätt till hälsa, fritid och utbildning mycket negativt.

Utredningen pekar på att det i många kommuner saknas en uppfattning om i vilken utsträckning barnfamiljer bor på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget om regelbundna regionala analyser av detta, är ett positivt steg mot att ge kommunerna bättre kunskapsunderlag.