Följ Rädda Barnen

Våra synpunkter på Migrationsverkets förslag till skyddsprocess

Nyhet   •   Feb 02, 2017 00:21 CET

Rädda Barnen har fått möjlighet att lämna synpunkter på Migrationsverkets förslag till skyddsprocess (Dnr 1.4.3-2016-193808).

Rädda Barnen tillstyrker förslaget i allmänhet. Däremot är Rädda Barnen tveksamma till om förslaget kommer att leda till de effekter som eftersträvas och ser en risk i att ärenden kan komma bort i cirkulationen. Av vad Rädda Barnen kan utläsa innebär förslaget att de särskilda barnenheterna avskaffas och därmed försvinner den särskilda barnkompetens som utvecklats. Rädda Barnen ställer sig frågande till hur, när och var denna barnkompetens istället kommer in i processen.

Vidare anser Rädda Barnen att det saknas ett genomgående barnrättsperspektiv genom processens alla delar och att mer behöver göras för att säkerställa att barnets rättigheter faktiskt tillgodoses. Att tillgodose barnet dess rättigheter är av stor betydelse för barnets välmående, befinnande och för barnets situation i stort. Utdragna och oklara processer utan delaktighet kan bidra till negativa följder för barnet. Migrationsverket bör se vikten av att genomföra barns rättigheter, inte bara för att det står i en konventionstext utan för att det har betydelse för barnets situation.

Avslutningsvis vill Rädda Barnen lyfta upp vikten av att Migrationsverket tar reda på barnets individuella behov och så långt som det är möjligt tillgodoser dessa. Grunden är att varje barn ska kunna känna sig tryggt och få det stöd som hen behöver i skyddsprocessens samtliga delar.

Läs hela remissvaret

Press