Följ Rädda Barnen

Yttrande om Ett modernare utsökningsförfarande

Nyhet   •   Maj 23, 2017 00:25 CEST

Utsökningsutredningen har haft det övergripande uppdraget att göra en allmän översyn av utsökningsbalken, utsökningsförordningen och andra anslutande regelverk, inklusive materiella och processuella regler. Det huvudsakliga syftet har varit att lämna förslag som moderniserar de utsökningsrättsliga bestämmelserna med beaktande av samhällsutvecklingen.

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera om de skyddsregler som finns till förmån för gäldenären och dennes familj i tillräcklig utsträckning tillgodoser behovet av socialt skydd, inte minst vad gäller att pröva om en enskild utsökningsåtgärd står i proportion till de konsekvenser den får för gäldenären och dennes familj.

Även om Rädda Barnen anser att de lämnade förslagen uppfyller utredningens målsättningar, anser vi att några av de lämnade förslagen mindre väl borgar för rättssäkerhet och proportionalitet, sett i synnerhet ur ett barnrättsperspektiv. Sveriges internationella åtaganden enligt Europakonventionen och Barnkonventionen måste respekteras.

Utsökningsutredningen knyter an till Barnrättighetsutredningen som ansåg att principen om barnets bästa och vikten av att utföra Barnkonsekvensanalyser för att säkerställa att barnets bästa ska komma i främsta rummet. Därför beklagar vi att det saknas tydliga krav på att Barnkonsekvensanalyser ska utföras i relation till de frågor som lyfts i Utsökningsutredningen.

Läs hela remissvaret.