Följ Rädda Barnen

Yttrande på tydligare befogenheter för polis vid avvisning

Nyhet   •   Jan 30, 2017 00:20 CET

Ju2016/09295/L7. I utkastet till lagrådsremiss föreslås ett tydligare lagstöd för polisens användning av tvångsåtgärder vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut, att polisen ska kunna återlämna verkställighetsärenden till Migrationsverket, att polisen ska vara ansvarig myndighet för ny verkställighet av beslut som inte har upphört att gälla samt att polisen ska ha samma förutsättningar som Migrationsverket att ta barn i förvar.

Rädda Barnen motsätter sig de ökade möjligheter som föreslås att ta barn i förvar. Vi ser en stor risk att barn kommer att tas i förvar i ökad utsträckning om förslagen genomförs. De restriktioner och de begränsningar av möjligheterna att ta barn i förvar som föreslås, är inte tillräckliga. Även om avsikten inte är att öka antalet försvarstagna barn ser vi en ökad risk att barn kommer att tas i förvar.

Förslaget innebär att omhändertagande för att verkställa ett avvisnings- eller utvisningsbeslut får pågå i upp till 48 timmar. Rädda Barnen ifrågasätter därför om det är rimligt att ett beslut om omhändertagande inte ska få överklagas.

Läs hela remissvaret