Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar pågående förhandlingar i EU om en ny asyl- och migrationspakt

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar pågående förhandlingar i EU om en ny asyl- och migrationspakt

I början av juni togs ett stort kliv i EU:s arbete för en ny gemensam asyl- och migrationspolitik. Förslagen kan väntas få stor påverkan på situationen för barn på flykt i Europa och Rädda Barnen vill därför kommentera de pågående förhandlingarna.

Att vara på flykt är farligt. Eftersom vi i stort saknar lagliga vägar till Europa för de som söker asyl innebär resan för många barn fortfarande en livsfara. Barn vittnar om farliga båtresor över medelhavet, våld från gränspolis och smugglare och om så kallade “pushbacks” där de motas bort från EU:s gräns för att hindras från att söka asyl. För en del av de barn som når EU innebär asylprocessen att de får bo i trånga, undermåliga boenden i lång väntan på asylprocesser med bristande rättssäkerhetsgarantier och med svårigheter att få tillgång till skolgång.

För Rädda Barnen är en viktig barnrättsfråga ifall EU:s nya asyl- och migrationspakt kommer att förbättra situationen för barn vid EU:s gränser? Det verkar inte bli så.


Eftersom förhandlingarna fortfarande pågår och omfattar ett stort antal rättsakter som kan komma att ändras ska denna kommentar läsas som en överblick.

Vad innebär förslagen i stora drag?

 • Ökat fokus på av- och utvisning vid EU:s gränser genom påskyndande, förenklade processer. Nya gränsföranden ska innebära förenklade processer på 12 veckor med ambitionen att kunna utvisa fler. Gränsförfaranden ska etableras med en ”legal fiction of non-entry” som begränsar rörelsefriheten för de sökande och riskerar leda till de facto systematiskt förvar. En stor andel barn, undantaget ensamkommande, väntas behöva genomgå gränsförfaranden.
 • Ansvarsreglerna mellan medlemsländer förändras inte, en frivillig solidaritetsmekanism introduceras. Trots att de sk ”dublinreglerna” varit mycket kritiserade kommer huvudregeln fortsatt vara att medlemsstaten där en asylsökande registrerats ska vara ansvarig för asylansökan. En solidaritetsmekanism introduceras där medlemsländer kan välja att stötta stater med ”högt migrationstryck” genom antingen att ta emot asylsökande eller genom att stötta/ge ekonomiska bidrag. Lite tyder på att medlemsländer frivilligt kommer att ta emot asylsökande i någon större utsträckning.
 • Ökade möjligheter att utvisa personer till ”säkra länder” inklusive andra länder än den asylsökandes ursprungsland. Förslaget möjliggör för medlemsstater att i högre utsträckning avvisa en asylansökan till ett ”säkert tredje land” även om det bara är ett land personen rest igenom. Detta förslag var en nyhet vid förhandlingarna i juni och Rädda Barnen arbetar med att analysera förslaget närmare.

Från ett barnrättsperspektiv är Rädda Barnen särskilt oroade över:

 • Bristande åtgärder för att förhindra våldet och dödsfallen vid EU:s gränser
  Enligt Barnkonventionen ska alla barn skyddas mot alla former av våld. Utan en tvingande ansvarsfördelning mellan medlemsländer, med juridiska gråzoner och introduceringen av tvingande gränsförfaranden riskerar de allvarliga människorättskränkningar vi idag ser vid EU:s gränser och närområde fortsätta och förvärras.

 • Minskade rättssäkerhetsgarantier
  Vid alla beslut som rör barn ska enligt barnkonventionen barnets bästa beaktas i första hand. När asylprocessen koncentreras till enstaka medlemsländer som redan idag visar svårigheter i att garantera rättssäkerheten och mänskliga rättigheter riskerar processen ta än mindre hänsyn till barnets bästa och färre barn riskerar får sina skyddsbehov identifierade.


Vad vill Rädda Barnen?
Förhandlingarna fortsätter till våren 2024 och det finns fortfarande möjlighet att i viss utsträckning säkerställa barns rättigheter i högre utsträckning. Vi vädjar till politikerna att särskilt se över möjligheten att:

 • Undanta alla barn och deras familjer från gränsförfaranden.
 • Säkra beaktandet av humanitära skäl även vid gränsförfaranden
 • Se över möjligheten till någon form av tvingande omfördelning.
 • Inkludera samtliga syskon i familjebegreppet.
 • Tillåt inte förvar för barn, inte heller indirekt vid gränsförfaranden.
 • Undvik koncept som ”säkra länder” i ärenden som rör barn, eftersom det underminerar rätten till en individuell prövning.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.