Gå direkt till innehåll
Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Nyhet -

Rädda Barnen kommenterar: Regeringens reformagenda för svenskt bistånd

Regeringen vill genomföra reformer inom svenskt bistånd och Rädda Barnen deltar aktivt i processen för att barns rättigheter ska prioriteras i den nya biståndspolitiken. Vi utgår från vår expertis och erfarenhet av att stärka barns rättigheter genom humanitärt stöd, utvecklingsbistånd och arbete för att främja hållbart företagande.

Sverige är en av världens största och viktigaste biståndsgivare och regeringens reform kommer att påverka miljoner människor. Det handlar om barn som lever i stor utsatthet på grund av krig, klimatkris, förtryck och extrem fattigdom, men också om barn som organiserar motstånd där demokrati och mänskliga rättigheter trycks tillbaka.

Rädda Barnen har nyligen gjort ett sammanfattande skriftligt inspel till regeringen om biståndsreformen, som går att läsa i sin helhet nedan. Några av Rädda Barnens viktigaste rekommendationer är:

1. Sverige behöver bli bättre på att se och stötta barn. I regeringens utrikespolitiska deklaration fanns barn inte omnämnda alls. Om barns rättigheter inte prioriteras när regeringen gör om svenskt bistånd är risken att biståndet antingen missar behovet av att stödja livsviktiga och strategiska insatser för barn och deras familjer, eller i värsta fall stödjer insatser som missgynnar barn. Världens 2.4 miljarder barn har rätt till en framträdande plats i svensk utrikes- och biståndspolitik. De drabbas oproportionerligt hårt av överlappande kriser, men är också en kreativ kraft i att hitta lösningar och vägar ut ur kriserna.

2. De lokala aktörerna måste få mer makt och handlingsutrymme i biståndet. Effektivt stöd till civilsamhället kräver kunskap och respekt för lokala aktörers villkor. Den tillit och kunskap som byggts upp under flera decennier mellan givare och mottagare i det svenska biståndet är viktig för att biståndet ska vara effektivt och bidra till önskade resultat

3. Biståndet ska gå till dem som behöver det mest. Utveckling är mycket mer än bistånd, men biståndet har en unik roll i att det finns till för de mest utsatta, de som lever i fattigdom och förtryck. Biståndets effektivitet står och faller med hur väl det lyckas nå just dessa människor. Det är därför oroande att regeringen signalerar att svenskt bistånd i högre utsträckning ska användas som verktyg för andra politikområden, som att hindra migration, öka återvändande, eller främja svenska handelsintressen. Handel och näringsliv spelar en avgörande roll för utveckling, men fokus behöver ligga på mottagarna av biståndet, och att de utifrån sina egna villkor skapar utveckling.
Det samma gäller för migrationsfrågan. Få grupper är mer utsatta och i större behov av hjälp än de miljoner barn som idag flyr från krig och förtryck. Biståndets uppgift ska vara att stärka barnens rättigheter, ge dem trygghet och skydd.

Därför vill Rädda Barnen påminna om att Sveriges bistånd i internationella jämförelser rankas högt och anses både effektivt och principfast. Det är viktigt att arbetet för att stärka Sveriges bistånd också värnar och vidareutvecklar det som fungerar bra idag.

Sveriges goda rykte som en principfast, generös och effektiv givare ger Sverige makt och inflytande som bör hanteras varsamt samt strategiskt för att lösa de stora utmaningar världen står inför. Vi vet också att reformer blir bättre om såväl genomförare, som de som påverkas av dem kan vara med och påverka besluten. Detta gäller också barn.

Rädda Barnen rekommenderar därför att regeringen genomför en remissrunda och en parlamentarisk process, så att berörda parter kan kommentera och dela med sig av sin expertis, innan regeringen fattar beslut om biståndsreformen.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Rädda Barnens pressjour

Rädda Barnens pressjour

Presskontakt Tillgänglig för journalister mellan klockan 08.00 och 20.00. 08-698 90 90
Anne Thorngren

Anne Thorngren

Presskontakt Pressekreterare Svenska frågor 0723-57 67 56
Åsa Runström Awad

Åsa Runström Awad

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733-55 34 33
Oskar Kollberg

Oskar Kollberg

Presskontakt Pressekreterare Internationella frågor 0733 55 34 15

Relaterat innehåll

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.